KVKK

Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Taahhütname

Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Taahhütname ………………… (“Firma”), Pointo Teknoloji A.Ş. (“Pointo”)’ye, bilişim teknolojileri kapsamında hizmet verecektir. İşbu bilişim hizmetleri kapsamında Firma, internet sitesinin oluşturulması, yönetilmesi, revizyonların yapılması, sunucu yönetimi, e-posta yönetimi, sistem yönetimi, hata raporlarının incelenmesi ve düzeltilmesi, sürüm güncelleştirmelerinin yapılması gibi bilişim hizmetlerinin yürütülmesi kapsamındaki işlemlerini icra ederken Pointo sunucularında ya da yazılımlarında bulunan kişisel verilere ulaşabilecektir.

Yine Firma’nın kullanımına açılan fiziksel ve dijital evraklardan, kayıtlardan, dosyalardan, arşivlerden, e-posta yazışmalarından, uygulamalardan ve sair kanallardan Pointo’nun elinde bulunan kişisel veriler Firma tarafından ulaşılabilir olacaktır. Sözleşme ilişkisi kapsamında Firma tarafından sunulacak hizmetlerin ifa edilebilmesi için Firma, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında gerekli idari ve teknik tedbirleri almak zorundadır. İşbu kapsamda Firma, Kanun kapsamındaki yükümlülüklerine ilişkin olarak işbu metine belirtilen hususlarda taahhüt vermektedir. İşbu taahhütname ile Firma, Pointo’a - Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini ifa edebilmek için kullanımına açılan kanalların zorunlu olduğunu, işbu kanallara ulaşım imkânı olmaksızın sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini ifa edemeyeceğini;

- Pointo sunucuları ve kullanılan yazılımlar üzerinden kaydedilen verilerin sadece Pointo sunucularında saklanacağını ve hiçbir şekilde, hiçbir kişisel veriyi Pointo’in ön yazılı iznini almaksızın Pointo sunucularından kopyalamayacağını, taşımayacağını, kendi ya da 3. Kişilerin sunucularına aktarmayacağını;

- Sözleşmesel hizmetlerin ifa edilmesi için zorunlu olmadıkça hiçbir hal ve şartta Pointo tarafından kaydedilen kişisel verilere erişim sağlamayacağını, elde etmeyeceğini, kopyalamayacağını, herhangi bir 3. kişiye aktarmayacağını;

- Pointo’in ön izni ile Pointo tarafından kaydedilen verilerin herhangi bir nedenle Firma bünyesine taşınması / kopyalanması durumunda, işbu verileri korumak ve yetkisiz personellerinin ya da 3. Kişilerin eline geçmesini önleyecek tedbirleri alacağını;

- Pointo tarafından kaydedilen verilerin hiçbir hal ve şartta yurtdışına aktarılmayacağını, yurtdışında bulunan sunuculara taşınmayacağını, yedeklenmeyeceğini;

- Pointo İnternet Sitesi üzerinden elde edilen kişisel verilerin sadece Pointo tarafından görülebilmesini sağlayacağını ve 3. kişilerin bu kişisel verilere ulaşılabilmesini önleyecek gerekli tedbirleri alacağını;

- İnternet Sitesi’nde kullanılan çerezler, işbu çerezlerin işlevleri, işbu çerezler vasıtasıyla elde edilen veriler hakkında Pointo’i yazılı bir şekilde bilgilendireceğini, Pointo tarafından yazılı olarak talep edilmeyen çerezlerin İnternet Sitesi’nde kullanılmasını engelleyecek teknik çalışmaları yapacağını;

- İnternet Sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından paylaşılan tüm kişisel verilerin, doğrudan Pointo sunucularına ulaşmasını sağlayacağını ve bu kişisel verilerin herhangi bir yolla 3. Kişilerin eline geçmesini önleyecek teknik tedbirleri alacağını;

- Pointo tarafından talep edilen zamanlarda Pointo’nun ya da Pointo tarafından belirlenen 3. Kişilerin Firma’yı Kanun kapsamında denetleyebileceğini, alınan teknik ve idari önlemlere ilişkin bilgi ve doküman talep edebileceğini;

- Pointo için veri işleyen sıfatı ile hareket ettiğini;

- Personellerini, Kanun kapsamında bilgilendirdiğini ve eğitime tabi tuttuğunu, eğitime katılmayan hiçbir personelini Pointo kapsamında hizmet sunması için görevlendirmeyeceğini;

- Personellerinden, Kanun’a tam uyumlu bir şekilde görevlerini icra edeceklerine dair taahhüt alacaklarını ve taahhüt vermekten imtina eden personellerin Pointo’e hizmet sunmasına izin vermeyeceğini;

- Gerçekleştireceği bakım hizmetlerinin, Kanun’a ve sair mer’i mevzuata uygun olacağını ve aldığı teknik ve idari tedbirlerin Kanun’un aradığı şartları ihtiva edeceğini;

- Hukuka aykırı veri elde edilmesinin ve/veya hukuka aykırı veri sızdırılmasının cezai sorumluluğu doğurabileceğini, Kanun’a aykırı faaliyetler neticesinde idari para cezası kesilebileceğini anladığını ve bu kapsamda hiçbir şekilde Kanun’a aykırı bir şekilde Pointo ile bilgi paylaşımında bulunmayacağını veya Pointo’dan kişisel veri talebinde bulunmayacağını, almayacağını, aktarmayacağını, kopyalamayacağını veya sair bir şekilde elde etmeyeceğini ya da 3. Kişilerin eline geçmesine engel olacak idari ve teknik tüm tedbirleri alacağını;

- Firma’nın KVKK kapsamında uyum programına tabi tutulduğunu, bu konuda danışmanlık aldığını, KVKK kapsamında her türlü yükümlülüklerinin farkında olduğunu; - Firma tarafından KVKK kapsamında gerekli tüm idari ve teknik tedbirlerin alındığını; - Herhangi bir veri sızıntısından şüphelenilmesi durumunda Pointo’i derhal durumdan haberdar edeceğini,

- Pointo tarafından kaydedilen kişisel verilerle ilgili olarak gelebilecek taleplere ilişkin olarak Pointo tarafından bu konuda bilgi talebi gelir gelmez en geç 3 gün içerisinde yazılı olarak dönüş yapacağını;

- Firma’ya Pointo tarafından kişisel veri içeren herhangi bir belge, doküman, kayıt veya evrak gönderilmesinin gerekmesi durumunda işbu yazışmaların e-posta üzerinden gerçekleşeceği hallerde sadece Firma’nın ……………… e-posta adresine gönderebileceğini, kurye/kargo kanalı ile gönderimin gerçekleşeceği hallerde Firma’nın ……………. Adresine ve ………………. Dikkatine gönderilmesi gerektiğini;

- Firma tarafından Pointo’dan herhangi bir kişisel veri içeren belge, doküman, kayıt veya evrak talep edilmesi durumunda, bu istemin sadece Firma’nın ……………… e-posta adresi üzerinden yapılabileceğini, bu e-posta adresi dışında hiçbir e-posta adresi üzerinden kişisel veri içeren bilgi ve belge paylaşılması talep edilmeyeceğini; - Firma tarafından Pointo’dan, hiçbir hal ve şartta, personellerine ilişkin, kişisel veri içeren hiçbir bilgi ve belge talebinde bulunulmayacağını;

- Firma’nın işbu taahhütnameye veya Kanun’a veya ilgili mer’i mevzuata aykırı davranması durumunda Pointo’u her türlü zarardan, cezadan, dava ve talepten ari kılacağını; beyan ve taahhüt etmektedir. İnternet Sitesi’nin Oluşturulmasına, Yönetimine, Bakım Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Hizmet Sözleşmesi’ne Eklenecek Hüküm Firma, Pointo için işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ifası sırasında, işi gereği kullanımına sunulan fiziksel ve dijital evraklardan, kayıtlardan, dosyalardan, arşivlerden, e-posta yazışmalarından, uygulamalardan ve sair kanallardan müşterilerin, tedarikçilerin, ziyaretçilerin veya sair 3. kişilerin kişisel verilerine ulaşabilme, kaydedebilme, bir yerden başka bir yere nakledebilme, örnek alabilme, listeleyebilme, analiz edebilme, toplu listeleyebilme, 3. Kişilere iletebilme imkanı olacağını ve kişisel verilerin korunmasına dair mevzuata aykırı davranılması durumunda söz konusu ihlallerin hapis cezasını gerektirebileceğini ve idari para cezası kesilebileceğini anladığını beyan ve taahhüt etmektedir. İşbu kapsamda Pointo tarafından sunulan kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikalara, prosedür ve talimatlara uygun bir şekilde kişisel verileri işleyeceğini, kişisel verilere ulaştığı müddetçe verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, hukuka aykırı olarak hem şirket içinde yetkisiz kişilerin eline geçmesinin hem de şirket dışında 3. Kişilerin haksız ulaşımına kapatılması, verilerin muhafazasının sağlanması için maksimum özeni göstereceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Firma, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak kişisel verilere ulaşmayacağını, kullanmayacağını, 3. Kişilere aktarmayacağını ve bu kişisel verilere yalnızca işin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ve sadece gerektiği kadarla sınırlı olarak erişeceğini, 3. Kişilere kişisel veri iletirken mutlaka ilgili kişilerin söz konusu kişisel verileri almaya yetkili olup olmadıklarını araştıracağını, emin olamadığı hal ve durumlarda Pointo yetkilisinden mutlaka yardım alacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Firma, işbu madde kapsamındaki taahhütlerinin Pointo için ne kadar önemli olduğunu anladığını, bu madde kapsamındaki taahhütlerin ihlal edilmesi durumunda Sözleşme’nin tazminatsız bir şekilde Pointo tarafından haklı şekilde fesih edileceğini ve Pointo’nun maruz kalabileceği her türlü zarardan sorumlu olacağını beyan ve taahhüt etmektedir.